Algemene bedrijfsgegevens

Into the night events vzw

Btw nummer: BE 0728.565.119

Adres:
Eikerlandstraat 5a
2870
Puurs-Sint-Amands

Algemene voorwaarden

1. INLEIDING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het volledige aanbod dat beschikbaar wordt gesteld op www.intothenight-events.com, (hierna de “Website” genoemd”) van Into the night events vzw, hierna “ITNE” genoemd. Ze zijn ook van toepassing op de boekingen die via de standard boekhandel in Puurs worden gemaakt. ITNE behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht worden zodra ze op de Website zijn gepubliceerd. ITNE behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de Website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om uw tevredenheid te garanderen en u inzicht te geven in het boekingsproces van tickets op de Website.

2. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Deze Website mag enkel gebruikt worden voor privédoeleinden. De koper mag het materiaal op deze Website enkel gebruiken om zich te informeren over evenementen en promoties of om tickets of andere producten voor privégebruik te boeken. Gebruik van deze Website buiten deze grenzen is slechts mogelijk voor zover de koper hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van ITNE heeft gekregen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ITNE is het verboden om om welke reden ook naar deze Website te dieplinken.

De koper mag geen robot of spidersoftware gebruiken of op welke andere (automatische of manuele) wijze ook proberen om deze Website en de inhoud ervan te controleren of te kopiëren. Ook mag de koper de goede werking van deze Website op geen enkele wijze verstoren, in het bijzonder door de systeeminfrastructuur van ITNE opzettelijk te overbelasten ITNE zal redelijke burgerlijke en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen ieder onwettig en/of ongeoorloofd gebruik van deze Website, in het bijzonder de ongeoorloofde aankoop of verkoop van tickets of het ongeoorloofd wijzigen van de site of de ongeoorloofde toepassing van robots, spider- of andere software.

3. VERBOD OP COMMERCIEEL GEBRUIK

Geen enkel deel van deze Website mag voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij ITNE voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. In het bijzonder is iedere doorverkoop van tickets verboden. Tickets mogen privé niet verkocht worden tegen een hogere prijs dan die vermeld op het ticket, vermeerderd met de bij de ticketaankoop aangerekende kosten. Bovendien behoudt ITNE zich het recht voor om de toegang aan klanten te ontzeggen of de bestelling van het ticket niet te aanvaarden van een klant als ITNE weet of vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere ticketverkoper of een dealer op de zwarte markt, of dat hij/zij automatische programma’s gebruikt om tickets te bestellen of meer tickets bestelt per persoon dan wat ITNE toelaat, zoals vermeld voor ieder evenement.

De koper mag de doorverkoop van een ticket niet koppelen aan enig aanbod van gastvrijheid, reis- of verblijfsdiensten en/of enige andere goederen, producten of diensten om een pakket samen te stellen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITNE.

De tickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promoties, wedstrijden of trekkingen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITNE.

Iedere inbreuk op deze voorwaarden leidt bovendien tot verlies van het recht om het betreffende evenement bij te wonen, zonder enige vergoeding, doordat de tickets ongeldig worden verklaard.

4. Details van evenement

Het wordt de koper en iedere houder van tickets ten sterkste aangeraden om vanaf één maand vóór de datum van het evenement eventuele communicatie omtrent het evenement na te gaan, en dit om ook eventuele extra plannen (vlucht, overnachting, …) nog tijdig te kunnen aanpassen. Het is eveneens van cruciaal belang om steeds accountgegevens (e-mailadres, gsm-nummer, …) bij te werken om correct en snel geïnformeerd te kunnen worden. De koper en iedere houder van tickets is verantwoordelijk om e-mails in eventuele ‘Ongewenste berichten (SPAM)’-mappen strikt op te volgen.

De aangekondigde aanvangs- en einduren van de evenementen zijn vatbaar voor wijzigingen.

De tickets kunnen aangeboden worden met bepaalde toegangs- of gebruiksrestricties, zoals bijvoorbeeld belemmerd of lateraal zicht, hoogte van de zaal, zaal waar een minimumleeftijd geldt, niet aangrenzende plaatsen, … Het is uw verantwoordelijkheid om u bij de boeking te vergewissen dat u alle desbetreffende berichten op onze Website hebt gelezen.

5. BETALING EN PRIJSELEMENTEN

Naast de aankoopprijs van de tickets, worden service-, verzending- en transactiekosten aangerekend die kunnen verschillen naargelang het evenement. Deze kosten worden weergegeven bij de bestelling; er kunnen geen andere dan de weergegeven kosten aangerekend worden.

De totale prijs die voor de tickets wordt betaald kan dus hoger zijn dan de prijs die op het ticket vermeld staat. De ticketprijzen, verzendings- en transactiekosten en/of mobiliteitsbijdrage zijn inclusief btw.

De totale prijs van de bestelling, alle kosten inbegrepen, is onmiddellijk betaalbaar na afsluiting van het contract. De betaling kan gebeuren met een krediet/debetkaart en voor sommige evenementen, ook door bankoverschrijving.

Facultatieve aanvullende producten en/of diensten zoals geschenkverpakking of verzekering kunnen eventueel afzonderlijk worden aangeboden en zullen worden aangerekend bovenop de weergegeven kosten.

Hoewel ITNE ernaar streeft dat alle prijzen op de Website correct zijn, kunnen er zich fouten voordoen. Mocht ITNE een fout vaststellen in de prijs van welk artikel ook dat u hebt besteld, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de keuze geven om uw bestelling hetzij te herbevestigen aan de correcte prijs (en uw rekening crediteren of debiteren naar gelang het geval), hetzij uw bestelling te annuleren. Indien ITNE er niet in slaagt de koper te contacteren, dan aanvaardt deze laatste dat de bestelling door ITNE als geannuleerd wordt beschouwd. Kiest u ervoor uw bestelling te annuleren terwijl u de incorrecte prijs reeds hebt betaald, dan betalen wij u het volledige bedrag terug.

6. VERZENDING EN LEVERING

De tickets kunnen, na het betalen, gedownload worden. Er wordt een mail gestuurd met jouw ordernummer. Als je uw ticket niet meer hebt, kan je altijd een mail sturen en sturen wij deze terug op naar jouw emailadres.

Algemene verkoopvoorwaarden betreffende e-tickets, mobiele tickets en digitale tickets :

Het e-ticket, afgedrukt op wit papier, vormt uw enige toegangsbewijs voor het evenement. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Zo niet zal de toegang tot het evenement worden geweigerd.

Ieder ticket zal bij de ingang van het evenement worden gescand. Het ticket kan maar eenmaal worden gescand op de daarop vermelde datum. Wordt dezelfde streepjescode/QR-code meerdere keren voorgelegd, dan geeft enkel het eerst gescande ticket toegang tot het evenement. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. ITNE garandeert de authenticiteit van de tickets voor zover ze werden gekocht op de Website https://testintothenightevents.wordpress.com/. Ga dus niet in op aanbiedingen van derden of op andere websites.

7. TERUGZENDING EN HERROEPINGSRECHT

Er is geen herroepingsrecht.

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht, kan de koper het in artikel VI.47 verleende herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstverrichtingen in verband met vrijetijdsbesteding als in het contract een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien.

8. TERUGBETALING

Tickets worden bij verlies of diefstal niet terugbetaald noch omgeruild.

Occasioneel kunnen evenementen om allerhande redenen geannuleerd, geherprogrammeerd of in verregaande mate gewijzigd worden door het gezelschap, de artiest.

Bij annulatie van een evenement, kan de koper de Organisator vragen om terugbetaling van de prijs die hij voor het ticket heeft betaald.

8.1 Annulatie: als een evenement wordt geannuleerd (en niet geherprogrammeerd), zal u een terugbetaling van de aankoopprijs van uw tickets worden voorgesteld, uitgezonderd verzendings- en transactiekosten. Als het gaat om een evenement van meerdere dagen en een of meerdere (maar niet alle) dagen van het evenement worden geannuleerd, zal maar een gedeeltelijke terugbetaling worden verricht overeenstemmend met de geannuleerde dagen.

8.2 Geherprogrammeerd: tenzij anders bepaald voor een specifiek evenement zullen u, wanneer een evenement wordt vervroegd of uitgesteld, plaatsen/tickets voor het geherprogrammeerd evenement aangeboden worden (voor zover beschikbaar) voor een waarde die overeenstemt met die van uw oorspronkelijke tickets. ITNE Betaalt in geen enkel geval uw tickets dan terug. Je mag altijd een mail sturen voor info te krijgen.

8.3 Aanzienlijke wijziging: als een evenement in verregaande mate wordt gewijzigd, zal ITNE u de keuze bieden om hetzij uw bestelling opnieuw te bevestigen voor het gewijzigde evenement, hetzij de terugbetaling te vragen (van de verkoopprijs van uw tickets, uitgezonderd de verzendings- en transactiekosten) binnen de door ons bepaalde termijn. Stelt u ons niet in kennis van uw beslissing binnen die termijn, dan zal ITNE uw bestelling als bevestigd beschouwen voor het gewijzigde evenement en verliest u uw recht op terugbetaling. Een “aanzienlijke wijziging” is een verandering die wordt aangebracht, waardoor het evenement verschilt van wat de koper van het ticket algemeen genomen en redelijkerwijze kon verwachten. Het gebruik van invallers in toneelstukken of andere en/of iedere wijziging van: (i) het voorprogramma of ondersteunende act ; (ii) de leden van een groep/gezelschap; en/of (iii) de line-up van ieder evenement met meerdere artiesten (bijvoorbeeld een festival) wordt niet beschouwd als wezenlijke wijziging.

9. AANSPRAKELIJKHEID, VERGOEDING

9.1. Persoonlijke arrangementen zoals reizen, verblijven of andere met betrekking tot het evenement die u zelf hebt geregeld, zijn voor eigen risico. ITNE kunnen niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van u voor enig verlies van genot of verloren uitgaven.

9.2. In geval van overlijden, lichamelijke schade of gezondheidsproblemen voortvloeiend uit een bewuste inbreuk of nalatigheid van ITNE of een bewuste inbreuk of nalatigheid van een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is ITNE aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor alle andere schade zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Voor schade door grove nalatigheid van ITNE of een bewuste inbreuk of grove nalatigheid van een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is ITNE aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

Voor schade als gevolg van een schending van fundamentele contractuele verplichtingen ten gevolge van gewone nalatigheid van ITNE, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is de aansprakelijkheid van ITNE beperkt tot het typische voorzienbare verlies voor dergelijke contracten dat de waarde van het verkochte item niet overschrijdt.

Eisen om schadevergoeding voor andere verliezen bij een schending van secundaire verplichtingen of niet fundamentele verplichtingen in geval van gewone nalatigheid, worden uitgesloten.

De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als ITNE op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verzwegen of een kwaliteitsgarantie heeft gegeven. De wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.

10. GEGEVENSBESCHERMING

De koper verbindt zich ertoe om bij de bestelling van tickets, in het identificatieformulier op de Website correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken. ITNE behoudt zich het recht voor om bij een vermoeden van fraude, de bestelling te weigeren of te annuleren. De persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen bewaard worden om de goede werking van de diensten van ITNE te verzekeren en/of de goede uitvoering van het contract te bewijzen.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

De koper en iedere houder van een ticket kan gefilmd worden of het voorwerp zijn van een opname als lid van het publiek.

12. PLAATS VAN UITVOERING EN TOEPASSELIJK RECHT

Het contract is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht; het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

Ieder geschil betreffende deze voorwaarden, de interpretatie of uitvoering ervan zal bij gebreke aan minnelijke oplossing, onderworpen worden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

15. DIVERSEN

De volgende zaken mogen niet meegenomen worden naar een evenement: professionele fototoestellen, camera’s en opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, glas, plastic flessen, blikjes, drugs, materiaal voor vuurwerk, wapens of snijdende voorwerpen, op straffe van inbeslagname door het veiligheidspersoneel. ITNE behoudt zich het recht voor om ieder ander voorwerp op de plaats van een evenement te verbieden.

De toegang tot een evenement impliceert de aanvaarding van alle door ITNE of het veiligheidsteam genomen preventie- en controlemaatregelen, inclusief het fouilleren van personen en tassen. Niet-naleving van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van het toegangsrecht, zonder mogelijkheid van terugbetaling.

ITNE behoudt zich het recht voor om herstelling en/of een schadevergoeding te eisen bij overtreding van dit artikel.

17. SLOTBEPALINGEN

Indien welke bepaling(en) ook van deze algemene voorwaarden als nietig zou(den) worden beschouwd, verbinden partijen zich ertoe om de nietige of niet-uitvoerbare bepaling te vervangen door een bepaling die daar zo nauw mogelijk bij aansluit om de gemeenschappelijke intentie van de partijen te verwezenlijken.

Verkoopsvoorwaarden

ITNE tracht alle mails te versturen binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling. Als u een ordernummer voor uw bestelling heeft, dan kan u altijd een email sturen om de tickets nog eens op te sturen. Als u uw ordernummer 48 uur voor het evenement nog niet heeft ontvangen, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Als we er geen melding hebben over ontvangen dan wordt er geen rekening gehouden met claims voor niet geleverde tickets. ITNE verstuurt de tickets enkel naar het emailadres van de persoon die bestelde.

 • Het is uw verantwoordelijkheid om uw tickets te controleren; fouten kunnen niet altijd rechtgezet worden.
 • Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of een evenement werd afgelast en om de datum en tijdstip van een opnieuw gepland evenement te controleren. Als een evenement wordt afgelast of verschoven, dan zullen wij de nodige moeite doen om de tickethouders op de hoogte te brengen van deze afgelasting. We kunnen niet garanderen dat tickethouders voor de datum van het evenement op de hoogte gebracht worden van dergelijke afgelasting.
 • Het is nodig om de bepalingen met betrekking tot het evenement te respecteren. (datum, uur, locatie,…) Wanneer u te laat zou zijn bij een evenement verzoeken we u vriendelijk om kennis te nemen van de op het event, locatie van toepassing zijnde bepalingen betreffende laatkomers en/of zich terplekke te wenden tot een verantwoordelijke. Bij wijze van voorbeeld maar niet exhaustief kan onder andere van toepassing zijn dat:
  • de toegang tot de voorstelling wordt geweigerd en een terugbetaling niet toegestaan.
  • bij sommige voorstelling u pas toegang zal worden verleend vanaf de eerste daartoe voorziene pauze.
  • bij een event met vooraf toegekende zitplaatsen: deze kunnen worden veranderd en toegewezen in een andere prijscategorie dan deze waarvoor u initieel betaalde zonder dat dit recht geeft op welke vorm van schadevergoeding of compensatie dan ook.
  • Het verlaten van de zone waarin de voorstelling plaatsvindt en waarop uw toegangsbewijs recht geeft kan ertoe leiden dat er wordt geweigerd dat u opnieuw toegang tot deze zone verkrijgt.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets.
 • De concertzaal en ITNE aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke eigendom.
 • De tickethouder heeft enkel recht op een plaats die overeenstemt met wat op het ticket staat en de concertzaal of Evenementpartner behoudt zich het recht voor om alternatieve plaatsen te voorzien dan die op het ticket.
 • De zaal verlaten en opnieuw binnenkomen is niet toegestaan, tenzij anders vermeld.
 • Tickethouders stemmen ermee in dat ze als publiek kunnen gefilmd worden.